1.
— FORDON
ONE CITY  THREE RELIGIOUS
/ MURAL ON PRISON /
 
A characteristic element that appeared on the facade of the Fordon Prison administration building is a belt with a painted ornament composed of religious symbols specific to the three communities that once inhabited the city. The belt was made using a multiple stencil technique, and is maintained in a somewhat "worn" character. It features, among others, Luther's rose, the symbol of the Holy Spirit, the menorah, the Star of David or the crown of thorns.

Charakterystycznym elementem który pojawił się na fasadzie budynku administracji AŚ w Fordonie jest pas z malowanym ornamentem złożonym z symboli religijnych właściwych dla trzech społeczności zamieszkujących kiedyś to miasto. Pas wykonany został techniką wielokrotnego szablonu,  utrzymany jest w nieco "przetartym" charakterze. Znaleźć można w nim min: różę Lutra, symbol Ducha Świętego, menorę, gwiazdę Dawida czy koronę cierniową.

...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


2.
— FORDON
ONE CITY  THREE TEMPLES
/ MURAL ON PRISON /
 
On the wall - next to the gate - we made three "windows of religion" depicting archival photos of Fordon temples, i.e.: a Catholic church, a Protestant church and a synagogue. The photos are painted in the graphic raster technique. Above each photo is a relief in the shape of a circle with a symbol characteristic of each religion.

Na murze – obok furty – wykonaliśmy trzy "okna religii" przedstawiające archiwalne zdjęcia fordońskich świątyń, tj: kościoła katolickiego, kościoła protestanckiego i synagogi. Zdjęcia namalowane są w technice rastru graficznego. Nad każdym zdjęciem znajduje się płaskorzeźba w kształcie tonda z symbolem charakterystycznym dla poszczególnej religii.


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


3.
— FORDON
ONE CITY  THREE COMMUNITIES
/ MURAL ON PRISON /
 
On the front of the building in the central part are commemorated Wladyslaw Opolczyk and Wladyslaw Jagiello who granted Fordon city rights along with the dates of granting. On the sides are portraits of selected distinguished Fordon residents - representatives of the three communities that once inhabited the city.

Na fasadzie frontowej budynku w środkowej części upamiętnieni zostali Władysław Opolczyk oraz Władysław Jagiełło którzy nadawali Fordonowi prawa miejskie wraz z datami nadania. Po bokach znajdują się portrety wybranych zasłużonych mieszkańców Fordonu – przedstawicieli trzech społeczności zamieszkujących kiedyś miasto.


...............................................................................................................................................


...............................................................................................................................................


4.
— FORDON
DESIGN ASSUMPTIONS
/ MURAL ON PRISON /
 
The main design goal of the arrangement was to differentiate the appearance of the facade by bringing out the building's risalite and optically elongating and arranging it. The strengthening of the risalite was achieved with the help of color and more stucco ornaments, while thanks to vertical strips with ornaments and highlighting the window tracts, the building visually gained some height. Another important issue remains the inspiration of the former height of the building (instead of the third floor there was an attic - according to archival photos), made visible especially on the side façade by referring to the original attic frieze with the convexity of the plaster.

Głównym założeniem projektowym aranżacji było zróżnicowanie wyglądu elewacji poprzez wydobycie ryzalitu budynku oraz optyczne wydłużenie i poukładanie jej. Wzmocnienie ryzalitu uzyskano za pomocą koloru oraz większej ilości zdobień sztukateryjnych, natomiast dzięki pionowym pasom z ornamentami oraz podkreśleniu okiennych traktów budynek zyskał optycznie nieco wysokości. Istotną kwestią pozostaje również zainspirowanie się dawną wysokością budynku (zamiast trzeciego piętra było poddasze – według zdjęć archiwalnych) uwidocznione zwłaszcza na bocznej fasadzie poprzez nawiązanie wypukłością tynku do pierwotnego fryzu poddachowego.

The end result was intended to gently complement but not dominate the neighborhood, so:
1. the color scheme was limited to warm shades of gray broken by trombone and brick colors.
2. The shapes of stucco decorations were inspired by decorations on other buildings in Fordon.
3. the whole is decorative in nature.

Efekt końcowy miał za zadanie delikatnie dopełniać ale nie dominować okolicę, zatem:
1. Kolorystyka ograniczona została do ciepłych odcieni szarości przełamanych odcieniami puzzoli oraz kolorami ceglastymi.
2. Kształty dekoracji sztukateryjnych inspirowane były zdobieniami na innych budynkach w Fordonie.
3. Całość ma charakter dekoracyjny.

The work on the object was carried out in the second half of 2023 on the initiative of the Old Fordon Lovers Association with the support of the Ministry of Culture. The work was carried out by the team of the ARStec Art and Conservation Studio from Nowy Sącz, consisting of: Rafał Kowalik, Piotr Katan, Tadeusz Szczygieł, Jacek Głowacki, Michał Stec, Paweł Obrzut, Zygmunt Żelichowski and Kamil Wiktor under the direction of Artur Stec. The design work was carried out in December 2022 and the first half of 2023. Artur Stec (ARTSTEC STUDIO) is the author of the project.

Prace na obiekcie zostały wykonane w drugiej połowie 2023 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu przy wsparciu Ministerstwa Kultury. Prace wykonał zespół Pracowni Plastycznej i Konserwatorskiej ARStec z Nowego Sącza w składzie: Rafał Kowalik, Piotr Katan, Tadeusz Szczygieł, Jacek Głowacki, Michał Stec, Paweł Obrzut, Zygmunt Żelichowski i Kamil Wiktor pod kierownictwem Artura Steca. Prace projektowe wykonane zostały w grudniu 2022 i pierwszej połowie 2023 roku. Autorem projektu jest Artur Stec (ARTSTEC STUDIO).
...............................................................................................................................................

THANKS FOR WATCHING!
...............................................................................................................................................

You may also like

Back to Top